Statutes

IASPM-Norden Branschstadgar

[Sista förändringar: Generalmötet 13.7.2009, Liverpool]

1. Branschens namn
Branschen heter *IASPM-Norden* [“IASPM (Nordic Branch)”].

2. Organisationstillhörighet
Medlemskap i IASPM-Norden innebär automatiskt medlemskap i IASPM (International Association for the Study of Popular Music). IASPM-Norden följer den internationella föreningens Statutes and Rules of Procedure (Montréal, 1985) och baserar dessa branschstadgar på samma dokument.

3. Branschens mål

 • att verka för de i ’Statutes’ and ’Rules of Procedure’ uppställda mål och funktioner
 • att förmedla ömsesidiga kontakter mellan populärmusikstudier i Norden och i den övriga världen
 • att skapa ett inomnordiskt forum för utbyte av information inom området populärmusikstudier

4. Styrande organ

 • branschens medlemsmöte
 • branschens kontaktkommitté

5. Medlemsmöte

 • samtliga IASPM-medlemmar bosatta i Norden får närvara vid medlemsmötet
  medlemsmöte hålls årligen
 • extraordinarie medlemsmöte får utlysas av kontaktkommittén på eget initiativ.
 • medlemmarna underrättas i god tid före utlyst mötesdatum
 • extraordinarie medlemsmöte måste utlysas av kontaktkommittén om minst hälften av branschens medlemmar begär detta skriftligen hos branschsekreteraren

6. Medlemsmötets befogenheter

 • att ändra i branschens stadgar
 • att bevilja kassören ansvarsfrihet, samt utse två revisorer
  att godkänna sekreterarens verksamhetsberättelse
 • att välja kontaktkommitté
 • att utse suppleant till sekreterare och kassör
 • att besluta om branschens upplösning
 • att fastställa storleken på branschens eventuella tilläggsavgift

7. Medlemsmötets röstningsförfarande

 • samtliga vid mötet närvarande medlemmar erhåller en röst vardera
 • för beslutsmässighet krävs närvaro av minst fem medlemmar som representerar minst två av de nordiska länderna
 • för beslut i ärenden gällande branschens stadgar samt branschens upplösning krävs två tredjedelars majoritet; i samtliga andra ärenden krävs enkel majoritet
 • nomineringar till poster i kontaktkommittén och till revisorer ska vara branschsekreteraren tillhanda minst en kalendermånad före medlemsmötet

8. Kontaktkommitté
Kontaktkommittén består av en kassör och en sekreterare. Det är också möjligt att välja en ordförande samt fyra kontaktpersoner: en från vart och ett av de nordiska länderna, om möjligt.
För att underlätta administrativt arbete får posterna sekreterare och kassör innehas av samma person.

9. Medlemskap
Medlemskap regleras enl. den internationella föreningens ’Statutes and
Rules of Procedure’ §4 och §5.

 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Statutes of the International IASPM

4. Membership

Membership of the Association consists of individual members, institutional members and supporting members.
4.1 Individual membership is open to any person interested in the study of popular music.
4.2 Institutional membership is open to all non-profit-making organizations, institutions and associations interested in any aspect of popular music. It is also open to international organizations whose purposes are connected with those of the Association, as well as to branch committees of such organizations.
4.3 Supporting membership is open to all commercial organizations concerned with popular music or popular music studies.

5. Branches

5.1 A branch of the Association may be formed when at least five of the Association’s members resident in the same nation or, where co-operation between nations is more feasible, when five or more members in such a group of countries, agree to do so.
5.2 The activities of branches shall be compatible with the aims, functions, interests and statutes of the Association.
5.3 Each branch appoints at least a secretary and a treasurer and follows national or regional procedure in the appointment of these and other officers.
5.4 Branches are responsible for collecting international dues from their members and transmitting them annually to the Executive Committee in accordance with the rules of procedure.

Advertisements

No Responses Yet to “Statutes”

 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: