Statutes

(English translation below)

IASPM-Norden Branschstadgar

[Sista förändringar: Generalmötet 7.12.2020, digitalt möte]

 1. Branschens namn
  Branschen heter *IASPM-Norden* [“IASPM (Nordic Branch)”].
 2. Organisationstillhörighet
  Medlemskap i IASPM-Norden innebär automatiskt medlemskap i IASPM (International Association for the Study of Popular Music). IASPM-Norden följer den internationella föreningens Statutes and Rules of Procedure (Montréal, 1985) och baserar dessa branschstadgar på samma dokument.
 3. Branschens mål
  • att verka för de i ’Statutes’ and ’Rules of Procedure’ uppställda mål och funktioner
  • att förmedla ömsesidiga kontakter mellan populärmusikstudier i Norden och i den övriga världen
  • att skapa ett inomnordiskt forum för utbyte av information inom området populärmusikstudier
 4. Styrande organ
  • branschens medlemsmöte
  • branschens kontaktkommitté
 5. Medlemsmöte
  • samtliga IASPM-medlemmar bosatta i Norden får närvara vid medlemsmötet
   medlemsmöte hålls årligen
  • extraordinarie medlemsmöte får utlysas av kontaktkommittén på eget initiativ.
  • medlemmarna underrättas i god tid före utlyst mötesdatum
  • extraordinarie medlemsmöte måste utlysas av kontaktkommittén om minst hälften av branschens medlemmar begär detta skriftligen hos branschsekreteraren
 6. Medlemsmötets befogenhetet
  • att ändra i branschens stadgar
  • att bevilja kassören ansvarsfrihet, samt utse två revisorer
   att godkänna sekreterarens verksamhetsberättelse
  • att välja kontaktkommitté
  • att utse suppleant till sekreterare och kassör
  • att besluta om branschens upplösning
  • att fastställa storleken på branschens eventuella tilläggsavgift
 7. Medlemsmötets röstningsförfarande
  • samtliga vid mötet närvarande medlemmar erhåller en röst vardera
  • för beslutsmässighet krävs närvaro av minst fem medlemmar som representerar minst två av de nordiska länderna
  • för beslut i ärenden gällande branschens stadgar samt branschens upplösning krävs två tredjedelars majoritet; i samtliga andra ärenden krävs enkel majoritet
  • nomineringar till poster i kontaktkommittén och till revisorer ska vara branschsekreteraren tillhanda minst en kalendermånad före medlemsmötet
 8. Kontaktkommitté
  Kontaktkommittén består av en kassör och en sekreterare. Det är också möjligt att välja en ordförande samt fyra kontaktpersoner: en från vart och ett av de nordiska länderna, om möjligt. För att underlätta administrativt arbete får posterna sekreterare och kassör innehas av samma person.
 9. MedlemskapMedlemskap regleras enl. den internationella föreningens ’Statutes and

Rules of Procedure’ §4 och §5.

IASPM-Norden Statutes (English translation) 

[Last changes: General Meeting 7 Dec, 2020, online ]

 1. Name of the branch
  The branch is called “IASPM-Norden” [“IASPM (Nordic Branch)”].
 2. Organizational structure
  Membership of IASPM-Norden automatically includes membership in IASPM (International Association for the Study of Popular Music). IASPM-Norden follows the Statutes and Rules of Procedure of the international association (Montréal, 1985) and bases these branch statutes on the same document.
 3. Aims of the branch
  • to work for the aims and functions as established in the “Statutes” and “Rules of Procedure”
  • to mediate mutual contacts between popular music studies in the Nordic countries and the rest of the world
  • to create a Nordic forum for exchange of information within the field of popular music studies
 4. Governing bodies
  • General meeting of the branch
  • Board of the branch
 5. General Meeting
  • all IASPM members residing in or engaged with music from one of the Nordic countries are allowed to be present at a General Meeting
  • the General Meeting is held on a yearly basis
  • an extraordinary General Meeting can be convened on the Board’s own initiative
  • members are to be informed well in advance of the meeting date
  • an extraordinary General Meeting must be convened by the Board if at least half of thebranch members requests so by letter to the branch secretary
 6. Empowerments of the General Meeting
  • to make changes in the statutes of the branch
  • to grant the treasurer discharge, as well as to appoint two auditors
  • to approve the annual report from the secretary
  • to elect the Board
  • to appoint a substitute for the secretary and the treasurer
  • to decide on dismission of the branch
  • to decide on the dimension of the possible surcharge of the branch
 7. Voting procedure at the General Meeting
  • all IASPM-Norden members present at the meeting hold one vote each
  • the presence of at least five members representing at least two of the Nordic countries is needed for quorum
  • for decisions concerning the branch’s statutes, a two-third majority is needed; in all other matters a simple majority is needed
  • the branch secretary must receive nominations for posts in the Board and for auditors at least one calendar month before the General Meeting
 8. Board
  The Board consists at least of a treasurer and a secretary. It is also possible to elect a chairperson as well as representatives (one from every single Nordic country and its autonomous regions, if possible). To facilitate the administrative duties, the posts of secretary and treasurer can be held by the same person.
 9. Membership
  Memberships are regulated according to the “Statutes” and the “Rules of Procedure” §4 and §5 of the international association.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Statutes of the International IASPM

4. Membership

Membership of the Association consists of individual members, institutional members and supporting members.
4.1 Individual membership is open to any person interested in the study of popular music.
4.2 Institutional membership is open to all non-profit-making organizations, institutions and associations interested in any aspect of popular music. It is also open to international organizations whose purposes are connected with those of the Association, as well as to branch committees of such organizations.
4.3 Supporting membership is open to all commercial organizations concerned with popular music or popular music studies.

5. Branches

5.1 A branch of the Association may be formed when at least five of the Association’s members resident in the same nation or, where co-operation between nations is more feasible, when five or more members in such a group of countries, agree to do so.
5.2 The activities of branches shall be compatible with the aims, functions, interests and statutes of the Association.
5.3 Each branch appoints at least a secretary and a treasurer and follows national or regional procedure in the appointment of these and other officers.
5.4 Branches are responsible for collecting international dues from their members and transmitting them annually to the Executive Committee in accordance with the rules of procedure.


No Responses Yet to “Statutes”

 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: